Sabtu, 02 September 2017

Situs Lowongan Kerja Indonesia

JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Eka kama, va vyavasaya, samajama eka vyaktiko bhumika ho. Visesa gari, naukari eka gatividhi ho, niyamita rupama niyamita rupama ra bhuktaniko vinimayama pradarsana gari'eko ("jivanaka lagi"). Dherai manisaharusamga thuprai kamaharu chan (jastai, amababu, gharaparivara, ra karmacari). Eka vyakti eka karmacari, svayansevartibha, eka vyavasaya suru gari amababu banera naukari suru garna sakcha. Eka karya ko avadhi jivanakala (jastai, n'yayadhisaharu) ko lagi asthayi (udaharanartha, ghantaum bibhinna karyaharu) bata dayara huna sakcha. Eka vyaktiko manasika va bhautika prayasako avasyakatala'i eka gatividhi (jastai"eka dinako kama" ma) ho. Yadi eka vyakti eka niscita prakara ko naukari ko lagi prasiksita gari'eko cha bhane, tini eka pesa huna sakcha. Saman'yataya, eka naukari kasaile kyariyarako sabaseta hunecha. Duvai bhinna huna sakcha ki eka saman'yataya aphno kyariyarabata ritayara huncha, vibheda dekhi istipha va karyabata samapta. Prayah vyakti hareka hapta calisa va badhi ghanta sam'ma tirnu pardacha rojagara.

Kehi apavada baccaharu, sevanivrttaharu ra apanga vyakti hun; tathapi, yi samuha bhitra, dheraile parta-ta'ima, svayansevaka va grhakaryakartako rupama kama garnechan. 5 Va so umerabata samajama dherai balabalikako prathamika bhumika (ra tyasaile uniharuko'naukari') sikna ra vidyarthiko rupama adhyayana garnu ho. Rojagariharu vargikrta garna sakincha, prati haptama purna samaya va ansakalika. Tiniharu asthayi, ajiba karyaharu, mausami, sva-rojagari, paramarsa, va anubandha rojagarako rupama vargikrta garna sakincha. Rojagariharu bhuktani va anapeksita rupama vargikrta garna sakincha. Avaidhanika kamaka udaharanaharu svayansevaka, grhamantri, siksaka, vidyarthi ra kahilekahim intaranetama samavesa chan. Rojagaraharu avasyaka anubhavako stara anusara vargikrta garna sakincha: Pravisti taha, intara, ra saha-apa. Kehi kamaharu la'i visesa prasiksana va akadamika digri cahincha. Ti bhuktani purna-samaya rojagari bina, berojagara va berojagariko rupama vargikrta huna sakdacha yadi uniharule purnakalika bhuktani gareko kama khojdai hunchan. Camdala'itina atirikta kama va kamaharu, aksara ratama, eka mukhya kamako alava, saman'yataya atirikta aya kama'una ko lagi abhyasa ho. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia
Back To Top