Selasa, 08 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School.stalp hsimanid a nthkartab thsin zi sod ,kitats hkon zi reneyel id ust stalp id nuf rutan red iv .retelb elif rebira rab uinem tsorp a gnulyetnya iv aza ,nrigader nahsnevnak a iv )ISS( lluhk tyaz revres nstun hkon nenek setisbev kitats ,nua ;. edoc LMTH nuf nahsyelaypinam tkerid no tinhs nkurd patksed a ni mi ust txet nua redlib ngyel nua ettelap a nuf retsum kisap a nbyalk yez iv ,nsiv LMTH dlyetid no revres bev a ust hkeltyaz bev daolpu nua nfahs ust srestin nzol bevi iv eystkader trizab-etalpmet ;. ntnemukod eredna nua ,sgolb ,uortni ,stijiv ,hkeltyaz bev iv znahsyetnazerp nyelno hkyar aydim nfahs sov eystkader nyelno giviziv ;gravhkyev rotkader id hkrud hsitamotyoa datyerenej zi pakram LMTH tstel id nua yog a nstin ditide zi stalp id sov tim ,)revaevmaerd aydemorkam reyrf( revaevmaerd ibuoda nua egaptnorf tfosorkyem iv aza ,enilffo enilffo giviziv ;margorp rotkader red ni hkyalg dityelaypinam nenez pakram LMTH nua tlahni uv ,tidetxet redo dapeton iv aza ,eystkader txet nenez gravhkyev nuf seyrogetak tyerb rif nstin ditide nyez nenek setisbev kitats

.zuinem eystagivan nua ,aediv / oydua ,znahsyemana ,sotof ,txet hkrud negnunidab nua ntkudorp nyaz nua tfahslezeg a ngev eystamrofni nemennyara nek med .restinab id ust eystamrofni kitats dnyefid - raf nlethsrof yez lyav ,setisbev kitats tfo nenez ltyezbev ruhsorb a redo ltyezbev talb fnif a ,ltyezbev hsisalk iv aza ,setisbev nuf nlifhsyeb fyokraf redo smrof tuhsp .gravhkyev nua zliks ltyezbev edyeb nuf nlifhsyeb nfrad nek nua tlahni eredna nua redlib ,txet id nrigader ust sestorp launam a zi se ,ilkidayrip negnukitnyahred nhkam nek restizab ltyazbev id hstohk .tyast nuf tyast dednetxe na raf eystamrofni lamron ,tnetsisnok nlethsust llhkb tev ltyazbev kitats a ,stnayelk redo zrematsak ust ruhsuorb tkurdeg a gnitnirp ust hkelne .zretaziv ela ust eystamrofni eblez id zyelpsid ilavahzui ltyazbev nuf pit med .vitkaretni-tin llhkb zi redo hsitamotyoa seseyf se byoa ndirfust "kitats" tnhkereg hkyoa nyez laz aediv redo oydua .ndirfust tpyoh id nuf lyet iv nua nezsyoa tlaveg id nkriv ust tnyeveg ilnamak nenez redlib .LMTH kidreki nuf retyav nezsyoa nrilortnok ust tstineg nenez )sx( stihs lyets gnidaksak ;)LMTH( hkarphs pakram txetrepih ni dedok trfb zi se .reretelb bev tneylk a ust tkihseg zi sov tamrof med ni rerivres med fyoa drots hkeltyaz bev tah sov renye zi ltyazbev kitats a Perihal Situs Web
Back To Top